Loading...

Smluvní podmínky

v platnosti od 22. 5. 2018

Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem, kterým je:

Blueboard.cz Webhosting s.r.o.
Kováků 3280/5, Praha 5, 150 00
IČ: 05448565 DIČ: CZ05448565
(dále jen Poskytovatel)

a

Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel doménového jména přiřazeného k této službě nebo je uvedena v databázi Poskytovatele jako plátce nebo správce služby.

1. Definice dalších pojmů

1.1 Služba - provoz virtuálního serveru a jeho zpřístupnění do sítě Internet nebo zajištění (registrace, převod, prodloužení) doménového jména nebo zajištění (zřízení, prodloužení) SSL certifikátu. Virtuální server je množina služeb, které dohromady umožňují provoz webových stránek a e-mailu.

1.2 Server - počítač trvale připojený k síti Internet.

1.3 Doménové jméno - je unikátní slovní řetězec sloužící pro identifikaci webových stránek v síti Internet a přístup na ně.

2. Práva a povinnosti Klienta

2.1 Objednáním a využíváním služby vyslovuje a potvrzuje Klient, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

2.2 Služba je poskytována k provozu jednoho či více konkrétních doménových jmen. Doménové jméno si volí Klient sám dle vlastního přání. Klient při objednání služby také vždy poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu daného typu doménového jména (např. pro doménové jméno .cz - dle CZ.NIC, .eu dle EURid atd.).

2.3 Klient zodpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umístí na server, a dále také zodpovídá za veškeré způsoby, kterými komunikuje s hostingovými servery. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití skriptů, aplikace či emailových účtů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků serveru (např. umožnění třetím stranám spouštět libovolný php i jiný kód, libovolné SQL dotazy pod Klientovi přidělenou identitou a umožnění třetím stranám posílat ze serveru emaily bez uvedení původu emailu (www stránky/domény, ze které byl email odeslán).

2.4 Klient nesmí na server umisťovat obsah, jež je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat obsah s eroticky laděnou tématikou. Webové stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem.

2.5 Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní a identifikační údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem. Povinnost prokázat správnost zadaných údajů přitom leží na straně Klienta.

2.6 Klient výslovně souhlasí, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služby již před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a vzdává se práva na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě.

2.7 Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel je povinen zajistit provoz služby v maximální možné dostupnosti.

3.2 Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru.

3.3 Poskytovatel neodpovídá při registraci doménového jména za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Klientem při objednávce služby.

3.4 Poskytovatel je povinen upozornit Klienta včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Klient předplacenou službu nebo doménové jméno (v případě, že jej registroval) a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Klientem. Poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména.

3.5 Poskytovatel má právo jednostranně pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem aplikace Klienta dochází nebo by mohlo dojít ke vzniku škody ostatním Klientům či Poskytovateli, a dále v případech porušení povinností uvedených v bodech 2.3 až 2.5 Klientem. Poskytovatel může v těchto případech pozastavit službu Klienta i bez předchozího upozornění.

3.6 Poskytovatel má právo zrušit službu Klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 10 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Klientem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Klienta a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.

3.7 Poskytovatel má právo učinit kroky nezbytné k udržení správného chodu serverů. Těmito kroky je myšleno zejména odstavení aplikací narušujích plynulý chod serveru, dočasné omezení služby způsobující neúměrné zatížení přenosové trasy apod.

3.8 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Klientem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého Klientem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

3.9 Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah veškerého materiálu, který Klient na server umístí.

3.10 Poskytovatel bude při řešení problémů či sporů s Klientem upřednostňovat v prvé řadě dohodu nebo domluvu před omezením nebo pozastavením služby.

3.11 Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na webových stránkách Poskytovatele.

3.12 Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou a prokázanou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby sjednané za běžné období. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škody formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné částce.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých Klientů podle Podmínek ochrany osobních údajů.

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.